z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

sobota
25.október 2014

narodili sa dnes:
1946Dušan Jamrich

1959Miroslav Noga

1844Viktor Tilgner

dnes nás opustili:
1903Ján Fadrus

1996Vladimír Mináč

1910Samuel Dobroslav Štefanovič

2013Pavel Handzo

udalosti:
1938Adolf Hitler navštívil Petržalku. Z tejto udalosti je známa historka, ako Hitler zbadal na opačnom brehu Dunaja pred múzeom v Bratislave pamätník s českým levom a povedal: "Ten kocúr musí preč!"

1945Prezident Československa Edvard Beneš podpísal zákon o konfiškácii nepriateľského majetku Nemcov, Maďarov a kolaborantov (prisluhovačov) bez nároku na náhradu.

1946Bol vyhlásený dvojročný plán obnovy národného hospodárstva.

1990Slovenská národná rada prijala zákon číslo 428 o slovenčine ako úradnom jazyku v Slovenskej republike. Zákon povoľoval v úradnom styku používanie českého jazyka a maďarského jazyka v prípade, ak v okrese tvorila menšina viac než 20% obyvateľov.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.