z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk
pondelok
26.január 2015
narodili sa dnes:
1922Elena Čepčeková

1906Ján Golian

1805Ján Still

1934Oldo Hlaváček

1990Peter Sagan

dnes nás opustili:
1906Július Gretzmacher

udalosti:
2006Slovensko sa v Prešove rozlúčilo so 42 obeťami havárie vojenského lietadla AN-24

1977Vlkolínec a Čičmany boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.

1699Mierovou zmluvou medzi uhorským kráľom Leopoldom I. a zástupcami Osmanskej ríše sa skončila 16 rokov trvajúca oslobodzujúca vojna, ktorá zbavila Slovensko nadvlády Turkov

1741Jan Pálfy ako krajinský sudca verejne vyzval šľachtu všetkých stolíc na boj proti Prusom, ktorí ohrozovali uhorskú krajinu.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading
vyhľadávanie 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.