z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  reklama  |  kontakt  |  english  
 
slovenskyportal.sk

sobota
22.november 2014

narodili sa dnes:
1960Ján Galovič

1840Karol Ruppeldt

dnes nás opustili:
2008Milan Hanzel

udalosti:
1548Uhorský kráľ podpísal zákony uhorského snemu, ktoré vstúpili v platnosť. Boli napríklad potvrdené staré šľachtické slobody, výsady kráľovských miest a sloboda sťahovania.

1776Na vzorovej škole vyššieho typu v Bratislave sa konali semestrálne skúšky žiakov. Úroveň vedomostí na tzv. normálkach si preverila aj Mária Terézia

1938Národné zhromaždenie v Prahe schválilo zákon číslo 299 o autonómii Slovenskej krajiny.

1939V Paríži založilo niekoľko emigrantov na čele s Milanom Hodžom Slovenskú národnu radu, ktorá sa dištancovala od protislovenskej politiky Benešovho Československého národného výboru.

1946Podkarpatská Rus bola na základe zákona pripojená k Sovietskemu zväzu.

1989V Bratislave sa konalo prvé protestné zhromaždenie zorganizované študentami a VPN.


oslobodenie slovenských miest ďalšie osobnosti slovenské hrady slovenské zámky Znalec slovenskA©ho filmu čo vieš o Slovensku? Zabudnutí­ Slováci Makupo.sk-looking for buyers for you Spiš-View-Trading

 
 
slovenskyportal.sk na Google plus© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.