z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  diskusie  |  reklama  |  kontakt  
 
slovenskyportal.sk

štvrtok
24.apríl 2014

narodili sa dnes:
1803Alexander Duchnovyc

1939Ján Melkovič

1822Janko Kráľ

1763Juraj Palkovič st.

dnes nás opustili:
1997Viktor Kubal

udalosti:
1836Študenti bratislavského lýcea pod vedením Ľudovíta Štúra uskutočnili pamätnú vychádzku na Devín, kde na stretnutí prvý krát použili meno Bratislava namiesto Prešporok. Súčasne sa vyslovili za právo na sebaurčenie pre Slovákov.


slovenskA© hrady slovenskA© zA?mky Znalec slovenskA©ho filmu Co vieL? o Slovensku? ZabudnutA­ SlovA?ci 
 
© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.