z našej kuchyne   |   projekty   |   rozhovory   |   súťaže   |   pozvánky   |  diskusie  |  reklama  |  kontakt  
 
slovenskyportal.sk

sobota
19.apríl 2014

narodili sa dnes:
1789Martin Hamuljak

dnes nás opustili:
1996Michaela Škrabáková

2012Ján Kovalčík

2009Juraj Vereš

udalosti:
2009Slovensko sa stalo vlastníkom 100% akcií Transpetrolu.


slovenskA© hrady slovenskA© zA?mky Znalec slovenskA©ho filmu Co vieL? o Slovensku? ZabudnutA­ SlovA?ci 
 
© 2009 slovenskyportal.sk, Všetky práva vyhradené.
Slovenskyportal.sk prešiel v roku 2009 na tvorbu vlastných clánkov, ktoré podliehajú copyrightu.